Algemene voorwaarden

DDE – Video Agency (voorheen De Digitale Etalage)
Klein Frankrijk 7A
4461 ZN Goes
+31 (0)6 223 440 90
info@dde.nl
KVK 80467172
Als gedreven filmmakers spenderen we onze tijd het liefst achter de camera om
de mooiste video’s te maken, en niet zo zeer aan juridische zaken. Wel vinden we
het belangrijk om transparant en correct te werk te gaan.
Dus, hierbij onze algemene voorwaarden zodat het helder is hoe we werken.

Art 1. Definities

In dit document worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. DDE (voorheen De Digitale Etalage) – gevestigd te 4461 ZN Goes op Klein
Frankrijk 7A, KVK-nummer 80467172, is in deze algemene voorwaarden de
dienstverlener.
2. Opdrachtgever – de wederpartij van DDE.
3. Overeenkomst – de overeenkomst tussen opdrachtgever en DDE.
4. Partijen – opdrachtgever en DDE samen.

Art 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en alle door DDE gesloten overeenkomsten en te verrichten diensten.
2. Door akkoord te gaan met een overeenkomst met DDE verklaart
opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden
en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dit schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
4. Als enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, zullen de overige
bepalingen hierdoor niet worden aangetast en bijgevolg geldig en
afdwingbaar blijven. Elke dergelijke bepaling zal in de mate van wat wettelijk mogelijk is worden geïnterpreteerd op die wijze die het dichtst benadert wat
de partijen hierin nastreefde.
5. De overeenkomst bevat voor DDE steeds inspanningsverplichtingen en geen
resultaatsverplichtingen.

Art 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes door DDE zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen.
2. DDE is slechts aan offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door
opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst gesloten tussen DDE en
opdrachtgever zijn eerst geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door
middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk door
partijen zijn aanvaard.
5. Een samengestelde offerte verplicht DDE niet tot het verrichten van gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.

Art 4. Prijzen, facturatie en betaling

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders staat vermeld.
2. Alle door DDE gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het
uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtbevestiging is
ontvangen door DDE.
4. De overeengekomen kosten worden na uitvoering van de overeenkomst
gefactureerd en dienen binnen de overeengekomen betaaltermijn te worden
voldaan.
5. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat facturen per e-mail worden
verzonden.
6. Extra wensen van opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen
resulteren in extra werk, waarvoor DDE naar evenredigheid zal worden
gehonoreerd.
7. Alle kosten betrekking hebbend op de betaling, waaronder wissel- en
bankkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
8. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van opdrachtgever.
9. Wanneer betaling niet binnen een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden is
DDE gerechtigd de afgesproken bestanden en daarmee verband houdende
diensten offline te halen of terug te vorderen en te houden totdat volledige
betaling is ontvangen.

Art 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. DDE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Als en
voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft DDE
het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die voor DDE
noodzakelijk zijn worden verstrekt.
3. DDE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zijn is
uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor DDE kenbaar behoorde
te zijn.
4. Door akkoord te gaan met de overeenkomst stemt opdrachtgever in met
betaling en verbindt zich er onherroepelijk toe de gegeven opdracht niet op
te zeggen tijdens de duur van de overeenkomst.

Art 6. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit en/of partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het laatste geval zal na deze
periode in overleg met opdrachtgever worden besproken welke diensten
worden verlengd op basis van een nieuwe offerte.
2. In alle gevallen van contractbreuk door opdrachtgever, anders dan op grond
van een toerekenbaar tekortschieten van DDE in de nakoming van haar
verbintenis, is opdrachtgever gehouden om de daaruit voor DDE
voortvloeiende schade te vergoeden. Ook is DDE alsdan gerechtigd de
overeenkomst per direct (buitengerechtelijk) te ontbinden.
3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een
minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, verkoop,
stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, of die laatste
Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met DDE van rechtswege zijn
ontbonden, tenzij DDE opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt
nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval
DDE zonder ingebrekestelling gerechtigd is: – de uitvoering van de
overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of – haar eventuele
verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten, volledig of ten
dele; onverminderd de overige rechten van DDE en zonder dat DDE tot enige
vergoeding van schade of kosten is gehouden.
4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikels 6.2 en 6.3 zijn
alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee
samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de
toekomst opeisbare, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

Art 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. DDE is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals
omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies, enz.
2. De aansprakelijkheid van DDE zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan
opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
3. DDE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij derden
waarop DDE geen invloed kan uitoefenen.
4. Als blijkt dat opdrachtgever in het kader van de onderhavige overeenkomst
een betalingsachterstand heeft kan deze DDE niet verantwoordelijk stellen
voor haar verplichtingen die daaruit voortvloeien. DDE kan zonder
kennisgeving gebruik maken van haar opschortingsrecht, waarbij dat
opdrachtgever niet vrijstelt van de goede uitvoering van de onderhavige
overeenkomst en van de betaling.
5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever
DDE schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst. Hetzelfde geldt voor iedere andere tekortkoming aan de zijde
van DDE.

Art 8. Overmacht

1. In geval van overmacht is DDE gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege
tot schadeloosstelling verplicht is.
2. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde
oorzaak, welke niet aan DDE kan worden toegerekend en die de nakoming
van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk
maakt, dat nakoming in redelijkheid niet van DDE kan worden gevergd.

Art 9. Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie
welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst
bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend is of moet zijn
dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden als vertrouwelijk
of geheim te behandelen.
2. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden door DDE slechts gebruikt
voor de afgesproken diensten en/of daarbuiten zoals beschreven in haar
privacybeleid. DDE behandelt alle persoonsgegevens die haar worden
verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de AVG en UAVG.

Art 10. Derden

1. DDE is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden
doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden door DDE aan opdrachtgever
doorbelast.
2. DDE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diensten door een derde partij.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan van DDE te hebben verkregen rechten
en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Art 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle documenten die betrekking
hebben op de afgesproken diensten. De gegevens worden niet aan derden
verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
2. Alles door DDE in het kader van de opdracht aan opdrachtgever geleverde
roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van
DDE totdat opdrachtgever alle verplichtingen en betalingen uit de
overeenkomst aan DDE is nagekomen.
3. Opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen.
4. Alle door DDE ontwikkelde (audio)visuele materialen en daarmee verband
houdende bestanden kunnen door DDE voor promotiedoeleinden worden
gebruikt.

Art 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

×

Direct contact?

WhatsApp ons! We reageren zo snel mogelijk.

×